Search form

มัทธิว 28:19

19ย้อน​จาอี้ หื้อ​หมู่​ต้าน​ไป​สอน​คน​กู้​จ้าด​หื้อ​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา กับ​หื้อ​เขา​ฮับ​บัพติศมา​ใน​นาม​พระบิดา พระบุตร​กับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์