Search form

มัทธิว 3:14

14แต่​ยอห์น​บ่ยอม​เยียะ​หื้อ อ้าง​ว่า “พระองค์​ต้อง​เป๋น​คน​หื้อ​บัพติศมา​แก่​ข้าพเจ้า บ่ใจ้​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​หื้อ​บัพติศมา​พระองค์”