Search form

มัทธิว 3:7

7แต่​เมื่อ​ยอห์น​หัน​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​สะดูสี​หลาย​คน​ปา​กั๋น​มา​เปื้อ​จะ​ฮับ​บัพติศมา ยอห์น​ว่า​หื้อ​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​จ้าด​งู​ปิ๊ด ใผ​เตื๋อน​หื้อ​หมู่​เจ้า​หลบ​หนี​จาก​ก๋าน​ลงโต้ษ​ของ​พระเจ้า ตี้​ก่ำลัง​จะ​มา​เถิง