Search form

มัทธิว 4:6

6แล้ว​บอก​พระองค์​ว่า “ถ้า​ต้าน​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ ก็​หื้อ​โดด​ลง​ไป​แล่ ย้อน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

‘พระเจ้า​จะ​สั่ง​หื้อ​ทูตสวรรค์​มา​ปกปัก​ฮักษา​ต้าน

เอา​มือ​ฮับ​ต้าน​ไว้​บ่หื้อ​ตี๋น​ไป​ตุ๊บ​ใส่​บ่าหิน’ ”