Search form

มัทธิว 5:17

พระเยซู​สอน​เรื่อง​บท​บัญญัติ​ต่างๆ

17“จะ​ไป​กึ๊ด​ว่า​เฮา​มา​ยกเลิก​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส กาว่า​มา​ยกเลิก​กำสอน​ตี้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​เขียน​ไว้ เฮา​บ่ได้​มา​ยกเลิก​ของ​หมู่​นั้น​เน่อ แต่​มา​เยียะ​หื้อ​ครบ​ถูกต้อง​ต๋าม​ตี้​เขียน​ไว้​นั้น