Search form

มัทธิว 5:19

19ย้อน​จาอั้น​คน​ใด​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ข้อ​เล็กๆ หน้อยๆ ยัง​แอกขะแตก​สอน​คน​อื่น​หื้อ​เยียะ​เหมือน​ตั๋ว​เก่า​แหม คน​นั้น​จะ​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​คน​เล็ก​หน้อย​ตี้​สุด​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์ แต่​ถ้า​คน​ใด​ตึง​สอน​ตึง​ได้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น คน​นั้น​จะ​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​คน​ยิ่ง​ใหญ่​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์