Search form

มัทธิว 5:20

20เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​บ่เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​นัก​เหลือ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​หมู่​ฟาริสี ต้าน​จะ​เข้า​แผ่นดิน​สวรรค์​บ่ได้​เลย