Search form

มัทธิว 5:33

เรื่อง​ก๋าน​สาบาน

33“ต้าน​ตังหลาย​เกย​ได้ยิน​กำ​สอน​ของ​โมเสส ตี้​สอน​คน​ใน​สมัย​โบราณ​ว่า ‘ห้าม​หื้อ​เสีย​กำ​สาบาน​แต่​หื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​กำ​สาบาน ตี้​ได้​ถวาย​แก่​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​นั้น’