Search form

มัทธิว 5:45

45ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ​จาอี้​แล้ว ก็​แสดง​ว่า​ต้าน​เป๋น​ลูก​แต๊ๆ ของ​พระบิดา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ ย้อน​ว่า​พระองค์​ก็​เยียะ​หื้อ​ตะวัน​ส่อง​แจ้ง​หลึ​แจ้ง​หลึ้ง​ตึง​คน​บ่ดี​กับ​คน​ดี ก็​หื้อ​ฝน​ตก​ลง​มา​ใส่​ตึง​คน​ตี้​เยียะ​ดี​ตึง​คน​ตี้​เยียะ​ฮ้าย​เหมือน​กั๋น​หมด​กู้​คน