Search form

มัทธิว 6:10

10ขอ​หื้อ​แผ่นดิน​ของ​พระองค์​มา​ตั้ง​อยู่

ขอ​หื้อ​คน​ตังหลาย​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์​ใน​โลก​นี้​เหมือน​อย่าง​เดียว​กั๋น​ตี้​เยียะ​ใน​สวรรค์