Search form

มัทธิว 6:12

12ขอ​โผด​ยก​โต้ษ​บาป​ของ​ข้า​พระองค์​ตังหลาย

เหมือน​กับ​ตี้​ข้า​พระองค์​ตังหลาย​ยกโต้ษ​หื้อ​คน​อื่น​ตี้​เยียะ​บ่ดี​ต่อ​ข้า​พระองค์​ตังหลาย