Search form

มัทธิว 6:31

31ย้อน​จาอั้น​บ่ถ้า​ฮ้อนใจ๋​ว่า ‘จะ​มี​อะหยัง​กิ๋น​พ่อง​ก่อ’ ‘จะ​มี​อะหยัง​ดื่ม​พ่อง​ก่อ’ กาว่า ‘จะ​มี​อะหยัง​มา​นุ่ง​พ่อง​ก่อ’