Search form

มัทธิว 6:9

9“​ตั้งแต่​นี้​ต่อ​ไป​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​อธิษฐาน​จาอี้​ว่า

‘​ข้า​แต่​พระบิดา​ของ​ข้า​พระองค์​ตังหลาย​ผู้​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์

ขอ​หื้อ​นาม​ของ​พระองค์​เป๋น​ตี้​นับถือ