Search form

มัทธิว 7:22

22เมื่อ​วัน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​บาป​มา​แผว​นั้น ก็​จะ​มี​คน​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก​อู้​กับ​เฮา​ว่า ‘องค์​พระผู้เป๋นเจ้า หมู่​ข้า​พระองค์​ตังหลาย​ได้​อ้าง​จื้อ​ของ​พระองค์​ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​เยียะ​หน้า​ตี้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์ กับ​ได้​อ้าง​จื้อ​ของ​พระองค์​ต๋อน​ไล่​ผี​ออก ตึง​ได้​ออก​จื้อ​ของ​พระองค์​ต๋อน​ตี้​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​หลาย​อย่าง​บ่ใจ้​กา’