Search form

มัทธิว 8:13

13แล้ว​พระเยซู​ก็​บอก​กับ​นายร้อย​คน​นั้น​ว่า “ปิ๊ก​ไป​บ้าน​ของ​ต้าน​ก่อน​เต๊อะ ส่วน​เรื่อง​ตี้​ต้าน​ต้องก๋าน​นั้น​ก็​จะ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​ต้าน​เจื้อ” เวลา​เดียว​กั๋น​นั้น​คน​ฮับใจ๊​ก็​หาย​เป๋น​ปกติ