Search form

มัทธิว 8:18

ก๋าน​ติดต๋าม​พระเยซู

18เมื่อ​พระเยซู​หัน​คน​เข้า​มา​แวด​พระองค์​เป๋น​หมู่ พระองค์​จึง​สั่ง​สาวก​ปา​ข้าม​ไป​แหม​เผิก​นึ่ง​ของ​ทะเลสาบ