Search form

มัทธิว 8:28

พระเยซู​ไล่​ผี​ออก​ตี้​แคว้น​กาดารา

28เมื่อ​ปา​กั๋น​ข้าม​ทะเลสาบ​มา​เถิง​แหม​เผิก​ใน​เขต​ของ​จาว​กาดารา ก็​มี​สอง​คน​ตี้​โดน​ผี​เข้า ออก​มา​จาก​อุโมงค์​ฝัง​ศพ เข้า​มา​หา​พระองค์ สอง​คน​นี้​สวก​ขนาด​จ๋น​บ่มี​ใผ​ก้า​เตียว​ก๋าย​เข้า​ไป​ใก้​ต๋ำ​หมู่​หั้น