Search form

มัทธิว 9:13

13หื้อ​ปิ๊ก​ไป​เฮียน​พระคัมภีร์​ข้อ​นี้​หื้อ​ดีๆ ตี้​พระเจ้า​บอก​ว่า ‘เฮา​ต้องก๋าน​ความ​เมตต๋า บ่ใจ้​ต้องก๋าน​สัตว์​มา​ปู่จา’ ย้อน​เฮา​บ่ได้​มา​เปื้อ​ฮ้อง​หา​คน​ตี้​กึ๊ด​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม แต่​มา​เปื้อ​ฮ้อง​หา​คน​บาป”