Search form

มัทธิว 9:14

เรื่อง​ก๋าน​ถือ​ศีล​อด​อาหาร

14ส่วน​สาวก​ของ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา มา​ถาม​พระเยซู​ว่า “หมู่​เฮา​ตึง​หมู่​ฟาริสี​ถือ​ศีล​อด​อาหาร แต่​เป๋น​จาใด​สาวก​ตังหลาย​ของ​ต้าน​บ่เยียะ​พ่อง”