Search form

มัทธิว 9:28

28เมื่อ​พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​เฮือน​แล้ว คน​ต๋า​บอด​ตึง​สอง​คน​ก็​ตวย​เข้า​ไป พระองค์​ถาม​เขา​ว่า “ต้าน​ตึง​สอง​เจื้อ​ว่า​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​ต๋า​ของ​ต้าน​ผ่อ​หัน​ได้​จาอั้น​กา” คน​ต๋าบอด​สอง​คน​นั้น​ตอบ​ว่า “ต้าน​ครับ เฮา​เจื้อ​แต๊ๆ”