Search form

ฟีลิปปี 1:1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล​ตึง​ทิโมธี​ผู้​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์ เถิง​คน​ของ​พระเจ้า​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​ฟีลิปปี ผู้​ตี้​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ ตึง​หมู่​ผู้ปกครอง​กับ​หมู่​มัคนายก