Search form

ฟีลิปปี 1:11

11พระเยซู​คริสต์​จะ​เยียะ​หื้อ​จีวิต​ของ​หมู่​ต้าน​เต๋ม​ไป​ด้วย​ความ​ดี​งาม เซิ่ง​จะ​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ได้ฮับ​เกียรติ​กับ​ได้ฮับ​ก๋าน​สรรเสริญ