Search form

ฟีลิปปี 1:12

12ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​เหย​ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​เกิด​กับ​ข้าพเจ้า​นั้น ก๋าย​เป๋น​สิ่ง​ดี​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ได้ยิน​ข่าวดี​นัก​ขึ้น