Search form

ฟีลิปปี 1:13

13ย้อนจาอั้น​หมู่​ทหาร​ตี้​ฮักษา​วัง​ของ​จักรพรรดิ​กับ​คน​อื่นๆ ฮู้​หมด​แล้ว​ว่า​ตี้​ข้าพเจ้า​ถูก​ขัง​คอก​นั้น ก็​ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊​พระคริสต์