Search form

ฟีลิปปี 1:19

19ข้าพเจ้า​ฮู้​ดี​ว่า โดย​กำ​อธิษฐาน​ของ​หมู่​ต้าน กับ​ความ​จ้วยเหลือ​ของ​พระวิญญาณ​ของ​พระเยซู​คริสต์ จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ได้ฮับ​อิสระ