Search form

ฟีลิปปี 1:20

20ข้าพเจ้า​คาดหวัง​อย่าง​ยิ่ง​กับ​หวัง​ว่า​จะ​บ่เลิก​เยียะ​หน้าตี้ แต่​จะ​มี​ความ​ก้า​ปอ​ตี้​จะ​หื้อ​พระคริสต์​ได้ฮับ​เกียรติ​อยู่​ตลอด โดย​จีวิต​ของ​ข้าพเจ้า แม้​แต่​บ่าเดี่ยวนี้ บ่ว่า​จะ​ต๋าย​กาว่า​มี​จีวิต​อยู่