Search form

ฟีลิปปี 1:21

21ย้อน​ว่า​ส่วน​ข้าพเจ้า​ถ้า​มี​จีวิต​อยู่​ก็​เปื้อ​พระคริสต์ แต่​ถ้า​ต้อง​ต๋าย​ก็​ถือ​ว่า​ได้​ก่ำไฮ ย้อน​จะ​ได้​อยู่​กับ​พระองค์