Search form

ฟีลิปปี 1:25

25เมื่อ​ข้าพเจ้า​แน่ใจ๋​จาอี้​แล้ว ก็​ฮู้​ว่า​สมควร​จะ​มี​จีวิต​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย​ต่อ​ไป เปื้อ​ต้าน​จะ​จ๋ำเริญ​ขึ้น​กับ​มี​ความ​ยินดี​ใน​ความ​เจื้อ