Search form

ฟีลิปปี 1:27

27บ่ว่า​จะ​เกิด​อะหยัง​กับ​ข้าพเจ้า ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ใจ๊​จีวิต​ฮ่วม​กั๋น​อย่าง​สมควร​กับ​คน​ตี้​ฮับเจื้อ​ข่าวดี​เกี่ยวกับ​พระคริสต์ แล้ว​บ่ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน​กาว่า​บ่มา ก็​จะ​ได้ยิน​ว่า​หมู่​ต้าน​ยัง​ยึดมั่น​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น กับ​ฮ่วม​ต่อสู้​ด้วย​จิตใจ๋​เดียว​กั๋น เปื้อ​ความ​เจื้อ​ตี้​เกิด​จาก​ข่าวดี​นั้น