Search form

ฟีลิปปี 2:1

ก๋าน​ถ่อมใจ๋​เหมือน​พระคริสต์

1จาอั้น ใน​เมื่อ​ต้าน​เกย​ได้ฮับ​ก๋ำลังใจ๋​จาก​พระคริสต์ ได้​ฮับ​ก๋าน​ปลอบใจ๋​จาก​ความ​ฮัก​ของ​พระองค์ เกย​อยู่​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ความ​เจื้อ​เดียว​กั๋น​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ กับ​เกย​ฮัก​กับ​หันอกหันใจ๋​คน​อื่น​ตวย