Search form

ฟีลิปปี 2:12

ส่อง​แจ้ง​เหมือน​โกมไฟ​ใน​โลก​นี้

12จาอั้น เปื้อนๆ ตี้​ฮัก ย้อน​หมู่​ต้าน​เจื้อฟัง​พระเจ้า​อยู่​ตลอด ก็​หื้อ​ฮิ​เยียะ​อย่าง​เก๋งกั๋ว​จ๋น​ตั๋ว​สั่น ใน​สิ่ง​ตี้​เปิง​สำหรับ​คน​ตี้​พระเจ้า​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​แล้ว บ่ใจ้​เยียะ​ก้า​เมื่อ​ต๋อน​ข้าพเจ้า​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​เต้าอั้น แต่​หื้อ​เยียะ​โดย​เฉพาะ​ต๋อน​นี้​ตี้​ข้าพเจ้า​บ่อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​ตวย