Search form

ฟีลิปปี 2:17

17เถิง​แม้ว่า​เลือด​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​เป๋น​เหมือน​น้ำ​ตี้​ไว้​ปู่จา ตี้​ถูก​ถอก​ลง​บน​เครื่องปู่จา​ตี้​ต้าน​ถวาย​ย้อน​ความ​เจื้อ ตั๋ว​ข้าพเจ้า​ก็​จะ​มี​ความ​สุข​กับ​จื้นจม​ยินดี​ฮ่วม​กับ​หมู่​ต้าน​ตวย