Search form

ฟีลิปปี 2:19

ทิโมธี​ผ่อกอย​เปาโล​เหมือน​ป้อ

19ถ้า​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ข้าพเจ้า​หวัง​ว่า​จะ​ส่ง​ทิโมธี​ไป​หา​ต้าน​เวยๆ นี้ เปื้อ​ข้าพเจ้า​จะ​ฮับ​ก๋ำลังใจ๋​เมื่อ​ได้ฮับ​ข่าว​เรื่อง​ของ​ต้าน