Search form

ฟีลิปปี 2:28

28ย้อน​จาอี้​ข้าพเจ้า​จึง​ใค่​ส่ง​เขา​มา​หา​หมู่​ต้าน​นัก​ขึ้น เปื้อ​ต้าน​จะ​มี​ความ​จื้นจมยินดี​เมื่อ​ได้​ปะ​เขา​แหม แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ตุ๊กใจ๋​หน้อย​ลง