Search form

ฟีลิปปี 3:1

ก๋าน​ฮู้จัก​พระคริสต์​เป๋น​สิ่ง​สำคัญ​ตี้​สุด

1ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย ใน​ตี้​สุด​นี้​หื้อ​จื้นจมยินดี​ใน​ความ​สัมพันธ์​ของ​ต้าน​กับ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ ข้าพเจ้า​บ่ลำบาก​เลย​ตี้​เขียน​เรื่อง​นี้​มา​เถิง​ต้าน​ซ้ำ​แหม​ย้อน​จะ​ป้องกั๋น​หมู่​ต้าน