Search form

ฟีลิปปี 3:10

10ข้าพเจ้า​ต้องก๋าน​ฮู้จัก​พระคริสต์ กับ​ต้องก๋าน​มี​ประสบก๋ารณ์​ใน​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย ข้าพเจ้า​ต้องก๋าน​มี​ส่วนฮ่วม​ใน​ความ​ตุ๊ก​ของ​พระองค์ กับ​ใค่​ยอม​ต๋าย​เปื้อ​พระองค์​เหมือน​ตี้​พระองค์​ต๋าย​เปื้อ​ข้าพเจ้า