Search form

ฟีลิปปี 3:14

14ข้าพเจ้า​ฮิ​เยียะ​อย่าง​หนัก​ตี้​จะ​ได้​เป้าหมาย​นี้ เหมือน​ล่น​เข้า​เส้นชัย​เปื้อ​ฮับ​รางวัล คือ​ก๋าน​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​ข้าพเจ้า​มา​อยู่​กับ​พระองค์​ใน​สวรรค์​โดย​ตาง​พระเยซู​คริสต์