Search form

ฟีลิปปี 3:17

17ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​หื้อ​เยียะ​ต๋าม​แบบ​อย่าง​ข้าพเจ้า กับ​ผ่อ​คน​ตี้​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​แบบ​อย่าง​ตี้​ข้าพเจ้า​หื้อ​ไว้​กับ​ต้าน​หื้อ​ดี