Search form

ฟีลิปปี 3:21

21พระองค์​จะ​เปี่ยน​ตั๋ว​ของ​เฮา​ตี้​ต่ำต้อย​หื้อ​เป๋น​เหมือน​ตั๋ว​ตี้​เต๋ม​ไป​ด้วย​รัศมี​ของ​พระองค์ โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​อย่าง​อยู่​ใน​ก๋าน​ควบคุม​ของ​พระองค์