Search form

ฟีลิปปี 3:5

5คือ​ข้าพเจ้า​อายุ​ได้​แปด​วัน​ก็​เข้า​พิธี​สุหนัต​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า ข้าพเจ้า​เป๋น​จาว​อิสราเอล​ต๋าม​สาย​เลือด เกิด​จาก​เผ่า​เบนยามิน ป้อแม่​เป๋น​จาว​ฮีบรู ข้าพเจ้า​จึง​เป๋น​จาว​ฮีบรู​แต๊ๆ ส่วน​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​จาว​ยิว​ก็​เป๋น​ฟาริสี