Search form

ฟีลิปปี 3:9

9กับ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระองค์ ข้าพเจ้า​บ่ต้อง​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​แหม​ต่อไป แต่​ต๋อน​นี้​ข้าพเจ้า​ได้​เป๋น​แล้ว​ย้อน​เจื้อ​พระคริสต์ คือ​ก๋าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​นี้​มา​จาก​พระเจ้า ก็​เป๋น​ได้​โดย​ตาง​ความ​เจื้อ