Search form

ฟีลิปปี 4:11

11ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​จาอี้​บ่ได้​หมายความ​ว่า​ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​ตุ๊ก แต่​ย้อน​ข้าพเจ้า​เฮียนฮู้​ตี้​จะ​ปอใจ๋​ใน​กู้​สถานก๋ารณ์