Search form

ฟีลิปปี 4:4

4หื้อ​จื้นจมยินดี​กู้​เวลา ย้อน​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ข้าพเจ้า​ขอ​ย้ำ​แหม​เตื้อ​ว่า​หื้อ​จื้นจมยินดี​เต๊อะ