Search form

ฟีลิปปี 4:7

7แล้ว​พระเจ้า​จะ​โผด​หื้อ​ต้าน​มี​สันติสุข​ตี้​เกิ๋น​ความ​เข้าใจ๋​ของ​เฮา สันติสุข​นี้​จะ​ฮักษา​จิตใจ๋​กับ​กำกึ๊ด​ของ​ต้าน​ไว้​ใน​พระเยซู​คริสต์