Search form

ฟีลิปปี int

เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต๋อน​ตี้​ติด​คอก​อยู่​ตี้​กรุง​โรม ต้าน​ติด​คอก​ย้อน​ได้​บอก​ข่าวดี ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 61

เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​ฟีลิปปี ตี้​ต้าน​เกย​ได้​บอก​ข่าวดี​หื้อ​ฟัง​ก่อน​หน้า​นั้น เมือง​ฟีลิปปี​เป๋น​เมือง​สำคัญ​ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย มาซิโดเนีย​อยู่​ใน​ทวีป​ยุโรป หลัง​จาก​ผู้เจื้อ​จาว​ฟีลิปปี​ได้ยิน​ว่า​เปาโล​ติด​คอก หมู่​เขา​ก็​หื้อ​เอปาโฟรดิทัส​เอา​ของ​ฝาก​ไป​หื้อ เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปื้อ​ขอบคุณ​หมู่​เขา​สำหรับ​ของ​ฝาก กับ​เขียน​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​เขา​หื้อ​มี​ความ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ

เปาโล​สอน​หื้อ​ผู้เจื้อ​จาว​ฟีลิปปี​ถ่อมใจ๋​เหมือน​อย่าง​พระเยซู พระเยซู​ยอม​ตี้​จะ​สละ​ต๋ำแหน่ง​ตี้​สูง​สุด​ใน​สวรรค์​ลง​มา​อยู่​ใน​โลก​นี้ แล้ว​ก็​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เปื้อ​จ้วย​หื้อ​กู้​คน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ เปาโล​มี​เพลง​สรรเสริญ​ใน​บท​ตี้ 2 เป๋น​เพลง​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ตี้​พระเยซู​ได้​เยียะ ต้าน​ยัง​ได้​เขียน​บอก​หื้อ​ผู้เจื้อ​จาว​ฟีลิปปี​บ่หื้อ​เจื้อ​ฟัง​กำสอน​ตี้​ผิด แต่​บอก​หื้อ​หมู่​เขา​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​แตน​ตี้​จะ​เจื้อ​ว่า ก๋าน​เยียะ​ของ​คน​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​ได้​จีวิต​นิรันดร์