Search form

ฟีเลโมน 1:1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล คน​ตี้​โดน​ขัง​คอก​เปื้อ​พระเยซู​คริสต์ กับ​จาก​ทิโมธี​น้อง​บ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​เฮา

เถิง ฟีเลโมน ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮัก​กับ​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​กับ​เฮา