Search form

ฟีเลโมน 1:14

14แต่​ข้าพเจ้า​บ่อยาก​เยียะ​อะหยัง​ก่อน​ตี้​ต้าน​จะ​หัน​ดี​หัน​งาม​ตวย​เหีย​ก่อน เปื้อ​ความ​ดี​ตี้​ต้าน​จะ​ได้​เยียะ​นั้น​ก็​จะ​เป๋น​ก๋าน​เต๋ม​ใจ๋​ใค่​เยียะ​คน​เดียว บ่ใจ้​โดน​บังคับ