Search form

ฟีเลโมน 1:16

16เขา​บ่ใจ้​ขี้ข้า​แหม​ต่อ​ไป แต่​ดี​เหลือ​นั้น คือ​เขา​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ฮัก ข้าพเจ้า​ฮัก​เขา​ขนาด แต่​ต้าน​จะ​ฮัก​เขา​นัก​เหลือ​แหม บ่ใจ้​ใน​ฐานะ​ตี้​เป๋น​คน​เต้าอั้น แต่​เป๋น​ผู้เจื้อ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ตวย