Search form

ฟีเลโมน 1:17

17ย้อน​จาอั้น​ถ้า​ต้าน​ยัง​นับ​ข้าพเจ้า​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​ของ​ต้าน ก็​หื้อ​ฮับ​เขา​ไว้​เหมือน​ฮับ​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เอง