Search form

ฟีเลโมน 1:19

19ข้าพเจ้า​เปาโล​เขียน​กับ​มือ​ของ​ตั๋ว​เก่า​ว่า ข้าพเจ้า​ยืนยัน​จะ​ส้าย​หื้อ​ตึง​หมด แต่​ต้าน​ก็​บ่ดี​ลืม​เน่อ​ว่า​ต้าน​ก็​เป๋น​หนี้​จีวิต​ข้าพเจ้า​อยู่​เหมือน​กั๋น